Werkwijze van taxatie

Nadat overeenstemming is bereikt over de taxatieopdracht wordt het object op een vakkundige en kritische wijze, zowel extern als intern, beoordeeld. Hierbij komen onder meer de volgende aspecten aan de orde.

• de bouwkundige situatie ( fundering, vloeren, muren, kap)
• kozijnen en ramen
• het schilderwerk
• het houtwerk
• de elektrische installatie
• het sanitair
• de cv- installatie
• de keukeninrichting
• het leidingwerk
• asbesthoudend materiaal
• isolatievoorzieningen
• de toegepaste materialen
• kwaliteit en luxeniveau van het pand
• indeling en grootte van het pand en perceel

Dit onderzoek vervangt geen bouwkundig onderzoek. Er wordt alleen gekeken naar de staat van onderhoud. Als de taxateur iets afwijkends ontdekt, waarvan hij de consequentie niet kan overzien, zal hij adviseren de woning bouwkundig te laten keuren.

 

Verkenning van de directe omgeving
Voor of na de opname van de woning beoordeelt de taxateur de ligging, de stand van de woning, en de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, scholen e.d. Ook wordt gekeken naar de te koop staande woningen en naar de woningen die in de afgelopen periode zijn verkocht.

 

Gemeentelijke- en kadastrale informatie
Bij de betreffende gemeente wordt informatie ingewonnen over o.a. de bodemgesteldheid, zoals eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Ook worden de publiek- en privaatrechtelijke bepalingen gecontroleerd – o.a. bestemmingsplan, erfpachtsituatie, kettingbedingen e.d. – De kadastrale informatie met betrekking tot eigendomsverhouding, oppervlakte, eventuele voorkeursrechten etc. wordt minutieus bestudeerd.

 

Opstellen van het taxatierapport
Nadat de taxateur bovenstaande informatie heeft verzameld wordt deze grondig bestudeerd en waar nodig uitgediept. Uiteindelijk kan het taxatierapport worden opgemaakt. Het rapport wordt gecompleteerd met foto’s en diverse bijlagen zoals eigendomsbewijs, kadastraal bericht, kadastrale kaart e.d.

 

Ondertekening van het rapport
Het rapport wordt digitaal ondertekend door de taxateur waarna de opdrachtgever deze per mail ontvangen zal.

 

Snelheid
U ontvangt binnen één week na de taxatieopname het rapport c.q. de waardebepaling in tweevoud. Indien een taxatie op kortere termijn benodigd is kan dit in overleg met de taxateur worden gerealiseerd.

 

Werkgebied voor een woningtaxatie
In de regionen: ‘t Gooi, en Eemnes, Amersfoort Vathorst, Baarn en deels Almere.

De meeste geldverstrekkers staan een maximale afstand van 25 tot 30 kilometer toe, gerekend vanaf de woonplaats van de taxateur tot aan het te taxeren object.